Oktatási cél: - A globális természetismeret kialakításához alapvetően szükségesek ismeretek oktatása. - A tantárgy oktatása során a hallgató olyan ismeretek megszerzésére kap lehetőséget, melyek a később oktatandó tárgyak ismeretanyagának elsajátításában, is igen jelentős szereppel bírnak. - A természetben lejátszódó folyamatok komplexitásának és az élővilágra gyakorolt hatásának hangsúlyozása - a Földünk folyamatos változásaiból levonható törvényszerűségek felismeréséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: - a tantárgy teljesítésével a hallgató képességet szerezhet a földtörténeti múltban lejátszódott események törvényszerűségeinek ismeretében napjaink környezeti változásainak értelmezésére. - a tantárgy teljesítése után a hallgató képes lesz komplex módon, történetiségében szemlélve értelmezni a Földön végbemenő és végbement folyamatokat. - A tantárgy a középiskolában elsajátított biológiai, környezettudományi és földrajzi ismeretanyagra épít, de támaszkodik a napi történések aktualitásaira is. A tantárgy teljesítése után a már meglévő és új ismeretek képessé teszik a hallgatót, hogy természetszemlélete átfogóbb és lényeglátóbb legyen.