Tantárgy neve: A kulturális örökség reprodukálása 2. (fotó és film, digitális hagyomány) Kódja: LMP_KU178K4
Kreditszáma: 3
A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: 18
Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Meghirdetés gyakorisága: 3. félév
Oktatás nyelv (ha nem magyar): magyar
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -
Tantárgyleírás
Oktatási cél:
A tantárgy oktatásának a célja a hallgatók felkészültséget szerezzenek a digitális dokumentumok megőrzésével kapcsolatos filozófiai, könyvtártani és informatikai problémák, a digitális állománymegőrzés elméleti és gyakorlati kérdéseiben. elkészítésére.
A kulturális örökség továbbhagyományozási technikáinak (fotó, film, digitális könyvtárak) bemutatása a kezdetektől napjainkig. Az egyes korszakokban jelentkező technológiai problémák kiemelése.
Szerezzenek járatosságot a digitális fototechnika elméleti és gyakorlati kérdéseiben.
Ismerjék meg a digitális kor hatásait a közgyűjtemények munkájára, a digitálisan létező források és keresőeszközök megjelenésének hatását a kutatómunka szükségszerű változásaira, a könyvtárak, levéltárak, múzeumok szerepvállalására a digitálisan elérhető források kereshetőségének és felhasználhatóságának biztosításában. Célja, hogy gyakorlati segítséget is nyújtson oktatásban is felhasználható, digitalizált, vagy eleve csak digitálisan létező forrásanyagok összegyűjtéséhez és ezek etikus felhasználásához.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:
Ismeretek

• Ismeri a képalkotás elvét,
• Ismeri fekete-fehér kidolgozás, fotókémiai alapjait. Képes az analóg felvételek kidolgozására (filmhívás, nagyítás). vegyszerismeret.
• Ismeri a digitális képalkotás elvét, a digitális fényképezés folyamatát, CCD/CMOS felépítését, működését
• Ismeri a digitális fényképezőgépek működési elvét A digitális fényképezőgép jellemzőit, kiegészítőket, memória típusokat.
• Tisztában van a webtechnológia könyvtárakra gyakorolt hatásával.
• Ismeri a jelentősebb digitális archívumokat világméretekben.

Képességek
• Képes felvételeket készíteni és kidolgozni/módosítani a gyakorlatban.
• Képes a szellemi örökség értelmezésére, átörökítésére, interpretálására.
• Képes a múlt emlékeinek tudós vizsgálatára, elemzésére.
• A hallgatók műveltségének, készségeinek, és képességeinek fejlesztése, ismereteik birtokában képesek a kreatív fotózás alapjait az alkotótevékenységük, restauráció során tudatosan alkalmazni.
• Képessé válnak képelemzésre.
• Szakmai ismereteinek birtokában keresni tud a digitális archívumok állományában és képes forrásokat ajánlani a különböző felhasználói körök igényeinek megfelelően.
• Átlátja a kulturális örökség digitalizálásának fontosságát, nemzetközi együttműködésben való magyar részvételt és szorgalmazza azok megavalósítását.

Attitűdök/nézetek
• Elkötelezett a tudomány etikai elveinek betartására.
• A fotográfiai fogalmak és összefüggések ismerete birtokában saját felvételkészítés változatos alkalmazása.
• Nyitott az a kulturális örökségünk védelmének alkalmazására.
Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

1. A tárgy célja, tartalma, követelményei. A kulturális örökség kialakulása. Fotótörténet a Camera Obscurától napjainkig.
2. A kulturális örökség védelme. A kanonizáció fogalma. A fénykép, mint kulturális örökségünk képi tükrözése. Fototipológia, foto konzerválás. A filmretusálás chartája. Filmarchívumok. A filmes örökség gondozásának szabályozása Filmes örökség nyilvántartása, archiválása, gondozása, tevékenysége
3. Digitális Mozgókép Retusáló Rendszer Filmarchívumok számára (UNESCO, DIMORF) Magyar hangosfilm adatbázis. Európai filmörökség hete és egyéb rendezvények. A Filmunió küldetése, tevékenysége, szerepe a magyar film külföldi képviseletében.

Gyakorlati jegyet az önálló tanulmányok bemutatása kiselőadások formájában prezentációs szemléltetéssel. Egyéni eredmények összesítése. Érdemjegy megbeszélése

Oktatásszervezés:
A tanórák a Neptunban feltüntetett teremben, az A épület 310-es teremben frontális és a 401-es laborban, kerülnek megtartásra a foglalkozások.
A kurzus teljesítésének a feltételei:
A hallgatók beadandó témát választanak, melyhez folyamatosan gyűjtik az anyagot. A félév végére egy tanulmányt és bemutatót készítenek.
A kutatási anyagukat prezentálva bemutatják az kollokvium időpontjában. Az előadás témája szabadon választható, de kapcsolódnia kell a kurzus tematikájához. Például középkori hangszerek, különböző vallások szent könyvei, valamely esemény filmen, írásban, képekben, valamely irodalmi, történelmi személyiség, stb. elsődleges forrásainak bemutatása a félév során elemzett digitális könyvtárak állományának anyagára építve. A kiselőadás időtartama 15-20 perc.
Értékelés: Gyakorlati jegy; megszerzésének feltételei:
• Az elméleti ismereteket magába foglaló tanulmány és bemutató. A tanulmánynak meg kell felelni a tudományos munkával szemben támasztott követelményeknek, legyenek hivatkozásai, szabványosan szerkesztett irodalomjegyzéke, amelyből a hivatkozott irodalom visszakereshető. Terjedelme legalább 16000 karakter (kb. 6 oldal).

Munkaformák: gyakorlat, egyéni felvételkészítése, kidolgozás, irodalomkutatás, prezentáció készítés


Kötelező irodalom:
A filmrestaurálás chartája.
URL: http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/26/restaur.htm
KOLTA Magdolna – TŐRY Klára: A fotográfia története. Budapest, Digitálfotó Kft., 2007. - 288 p.
THOMPSON, Konrad – BORDWELL, David: Filmet kutatók és filmarchívumok.
URL: http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/22/thompson.htm
TÓVÁRI Judit – LENGYELNÉ MOLNÁR Tünde: Forráskutatás a világhálón.- Eger: EKF, 2013. http://mek.oszk.hu/13900/13987/pdf/13987.pdf
http://bela.tarczai.hu/publikaciok/fenykep-es-tortenelem/a-pillanat-buvoleteben/
http://www.oszk.hu
https://fotodoktor.hu/
https://filmarchiv.hu/hu/filmrestauralas
https://emlekmento.com/hu/foto-szkenneles-felujitas/albumok-szkennelese
Ajánlott irodalom:
KINCSES Károly: Hogyan (ne) bánjunk (el) régi fényképeinkkel? Amit a régi fényképekről tudni kell. [Kecskemét], M. Fotográfiai Múzeum., 2000. 159 p. + CD.
SÁNDOR Tibor. Fényképgyűjtés és ikonográfiai feltárás a várostörténeti dokumentáció szolgálatában. In: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1991-93. Budapest, FSZEK, 1994. 71 p.
SZÍJÁRTÓ Imre: Tiszta beszéd. Filmtörvények Kelet-Közép-Európában. In: Filmvilág, 10. sz. (2008). pp.
SZÍJÁRTÓ Imre: Fragen der Kanonbildung in der Kinematographie der ost- und mitteleuropäischen Länder nach der Wende. In: Studia Slavica Hungarica 53(2008), 2. szám, pp.
SZÍJÁRTÓ Imre. Motion Picture and Media Education in Hungary. In: Media Education in European Countries. A Comparative Study of Teaching Media in Mother Tongue Education in Secondary Schools. Eds. Andrew HART – Daniel SÜSS. E-Collection of the Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Zurich, October 2002.
URL: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ecol-pool/bericht/bericht_246.pdf
A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:
• A kulturális örökség reprodukálása 2. [Elektronikus segédletek],
Szakfelelős:
Tantárgy felelőse: Tóthné dr Parázsó Lenke,
Tantárgy oktatásába bevont oktató: Tóthné dr Parázsó Lenke, Dr Tóvári Judit
Az oktató fogadóórájának időpontja, helye és a bejelentkezés módja:
Tóthné dr Parázsó Lenke:
emailben: tothne.parazso.lenke@uni eszterhazy.hu
messengeren: parahun


Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: email
A csoportos online kommunikáció módja és helye:
http://elearning.uni-eszterhazy.hu/ A kulturális örökség reprodukálása 2. tantárgy fóruma