Oktatási cél: A kurzus célja a növénytani alapismeretek gyakorlatban történő elsajátíttatása, a növényi sejt-, szerv- és szövettani, morfológiai ismeretek átadása, funkcionális növényanatómiai ismeretek nyújtása, a növényrendszertani, növényismereti, és a növényélettani tantárgyak anyagának előkészítése.

 Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

A tantárgy teljesítésével a hallgató alapvető növénytani ismeretek birtokába jut a növényi sejttan, szervtan, szövettan és morfológia vonatkozásában. Megismerkedik az alapvető növénytani preparációs technikákkal. Megalapozza a növényi fajismeret, a növényrendszertan elsajátítását. A funkcionális növényanatómiai ismeretek nyújtásával előkészíti a növényélettani tanulmányokat. A tantárgy teljesítése után a hallgató rendelkezni fog a növényi szervezetek, mint élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó magas szintű ismeretekkel és rendszerezni, alkalmazni és szintetizálni tudja azokat. A Növényszervezettan, mint alapozó tantárgy segítségével a tárgyra épülő más növénybiológiai területeken megtalálja az összefüggéseket az egyes tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között, érteni fogja az interdiszciplináris megközelítés fontosságát. Képes lesz a növénybiológia szakterületen tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. Törekedni fog a természet és az ember viszonyának, az ember és más élő szervezetek testfelépítésének, működésének megismerésére, új szakmai ismeretek nyerésére, aktívan befolyásolni tudja majd környezete szakmai gondolkodását. Képes lesz a különböző természettudományos szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, integrációjára. Bemeneti előismeretként elegendőek a középiskolai biológiai tanulmányok