Tantárgy neve: Általános etika II. (Morálfilozófia)

Kódja:

NBB_SB109G3

 

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: Gyakorlat 26

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): Gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):

Meghirdetés gyakorisága:

Oktatás nyelv (ha nem magyar):

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Általános etika I.

Tantárgyleírás

Oktatási cél:

Az Általános etika II (Morálfilozófia) tantárgy az etikatanár képzés fontos eleme, amennyiben az erkölcsi cselekvés, a „mit helyes tennem” kérdés konkrét elveihez és szituációihoz viszi közelebb a hallgatókat.

A kurzus első felében a morálfilozófiai alapelveit, klasszikus és újabb elméleteit vizsgáljuk meg a releváns szakirodalmak alapján.  Kiemelt figyelmet szentelünk olyan klasszikus szerzőknek, mint Arisztotelész, vagy Szent Ágoston. Megvizsgáljuk a felvilágosodás korának nagy morálfilozófiai kérdéseit, majd Immanuel Kant szövegeire támaszkodva megismerjük a kategorikus imperatívusz fogalmát. A modern morálfilozófia dilemmáit Camus Pestis című regénye szereplőinek döntéseivel illusztráljuk, amelyet elolvasunk és feldolgozunk a félév során. A történet feldolgozása elvezet az egzisztenciális választás, a tisztességes személyként való létezés lehetőségeinek és határainak megértéséhez, megvitatásához. 

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

a)     tudása

A kurzus folyamán a hallgatók számára lehetővé válik a klasszikus és modern morálfilozófiai elméletek megismerése, feldolgozása, morálfilozófiai szövegek és konkrét esettanulmányok elemzése során jutunk közelebb a morális döntések felismeréséhez és megértéséhez. A modern morálfilozófiában központi jelentőségű egzisztenciális választás és tisztességes döntés fogalmait Camus Pestis című regénye által kínált irodalmi példára támaszkodva, Heller szövegei mentén elemezzük.

b)     képességei

A morális döntéshelyzetek felismerésének, értelmes érvelésnek, nyílt vitának és döntéshozásnak képessége

c)      attitűdje

Nyitottság, empátia, elhatározottság, humor.

d)     autonómiája és felelőssége

A kurzus lényege az autonóm és felelős döntések, s az ezekhez vezető erények lehetőségének feltérképezése, elsajátítása.

 

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

 

Hét

Tananyag

2020. szeptember 15.

Bevezetés a morálfilozófiába

2020. szeptember 22.

Az esetleges személy és egzisztenciális választása. Heller Ágnes: Morálfilozófia. Cserépfalvi, 1996. 15-44.

 

2020. szeptember 29 és- október 6.

Mit tegyek? Orientatív elvek.

Heller Ágnes: Morálfilozófia. Cserépfalvi, 1996. 45- 70, 70 - 147.

 

2020. október 13.

Morálfilozófia és boldogságetika.

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Európa, Budapest, 1987. I. és II. könyv. 5-53.

 

2020. október 20.

 

Morálfilozófia és erényetika. Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről. Osiris, 2001

 

2020.

október 27.

Kardinális erények. Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről. Osiris, 2001

 

2020. november 10.

A morálfilozófia átalakulása Szt. Ágoston Vallomásaiban. Szent Ágoston: Vallomások. Gondolat, Bp. 1987. 196-204., ill. 278-290.

2020. november 17.

Morálfilozófiai kérdések a felvilágosodás korában. Rousseau: Erkölcsi levelek. 1757-58, Voltaire: Vers a lisszaboni földrengésről… In: A francia felvilágosodás morálfilozófiája. Gondolat, 1975. 88-101., 304 – 309.

2020. november 24.

Kant etikája, a kategorikus imperatívusz. Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája. Gondolat, Bp. 1991. 121-147., ill. 255-256.

 

2020. december 1.

A szereplők morális döntései Camus: Pestis című regényében.

Jelenkor, 2019.

Hangoskönyv:

 

2020. - december 8.

A tisztességes személy. Összefoglalás.

Heller Ágnes: Morálfilozófia. Cserépfalvi, 1996. 147 - 173

 

2020. december 15.

A morálfilozófiai olvasmányok integrációja, személyes alkalmazása – hallgatói beszámolók.

 

 

Oktatásszervezés:

 

-        A kurzus órarendi időpontja: szerda 10 - 11.40.

-        Helszíne: B II. 207.

-        A tananyagok a Moodle rendszerben illetve a Filozófia Tanszéken hozzáférhetőek.

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

-        Órai jelenlét, aktivitás, maximum 20 % hiányzás.

-        Folyamatos olvasás

-        Két, legalább 15 perces referátum teljesítése:

 • az első a félév első felében, egy morálfilozófiai szöveg alapján.
 • a második a félév utolsó két óráján, egyénileg feldolgozva és alkalmazva a tanultakat.

 

 • megszerzett ismeretek értékelési módja:
  • A referátumok közvetlen értékelése
  • Folyamatos visszajelzések a felkészültségről, órai aktivitásról

 

 • évközi tanulmányi követelmények:
  • Első referátum szeptember 21 és december 1 között
  • Camus Pestis című regényének elolvasása, egy szereplő döntéseinek dokumentálása az őszi szünet végére
  • Második referátum december 8 és december 15 között.
  • Esetleges pótlásról az oktatóval kell személyesen vagy e-mailben egyeztetni.

 

 • szóbeli vizsga tételsora (ha van):

 

  

Kötelező irodalom:

Heller Ágnes: Morálfilozófia. Cserépfalvi, 1996.

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Európa, Budapest, 1987. 5-53.

Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája. Gondolat, Budapest. 1991. 121-147., ill. 255-256.

Albert Camus: Pestis. Jelenkor, 2019.

Ajánlott irodalom:

Szent Ágoston: Vallomások. Gondolat, Bp. 1987. 196-204., ill. 278-290.

A francia felvilágosodás morálfilozófiája. Gondolat, 1975. 88-101., 304 – 309.

Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről. Osiris, 2001

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

a Moodle rendszerben

 

 

Szakfelelős: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy felelőse: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Vermes Katalin egyetemi docens, Filozófia Tanszék.

Az oktató fogadóóráinak időpontja, jellege, helye és a bejelentkezés módja: kedd, szerda 14.30- 15.15 Érsekkerti épület 219. Bejelentkezés: vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

 

A csoportos online kommunikáció módja és helye: ha van hivatalos csoportfelület, akkor annak a linkje, a hozzáférés feltételei, ha nincs, akkor annak a közlése, hogy nincs.