Tantárgy neve: Filozófiatörténet

Kódja: LBB_FL008K2

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: Elmélet, 2 konzultáció.

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): Kollokvium

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):

Meghirdetés gyakorisága:

Oktatás nyelv (ha nem magyar):

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás

 

A kurzus célja

 

A kurzus során a hallgatók megismerik a filozófia alapvető területeit és problémáit, bepillantást nyernek a filozófia történetébe, s ezzel diplomás emberhez méltó tájékozottságot szereznek saját kultúrájuk gondolati struktúráiról, s két és fél évezred eszmetörténetének fogalom és értékvilágairól. A legjelentősebb filozófiai diszciplínák fő jellegzetességeinek taglalását követően tárgyaljuk a filozófiatörténet fő korszakait, irányzatait, az adott periódus legfontosabb filozófiai problémáit. A „Filozófiatörténet” tárgy elsősorban általános szellemi alapozó tárgy, ismeretanyaga olyan reflexiós szintet, probléma-felvetési módokat nyit meg a hallgatók előtt, amelyek lehetővé teszik saját szakmájuk értékeinek és jelentéseinek megértését az emberlét általános horizontján.

 

Kompetenciák:

 

 • a hallgatók tisztába kerülnek saját kultúrájuk alapvető szellemi útvonalaival,
 • rálátást nyernek arra a folyamatra, amelyben jelenlegi legáltalánosabb fogalmaink, eszméink, értékeink kialakultak (filozófiatörténet)
 • megtanulják reflektáltan kezelni világnézeti hovatartozásukat, beleértve ebbe a tudományos szemlélet és a különböző vallások világképét és az ateizmus problémáit is
 • megismerik a modern demokrácia alapeszméit és normáit (társadalomfilozófia)
 • az órákon alapvető szellemi és egzisztenciális kérdésekkel kapcsolatos vitakultúrára tesznek szert.
 • Mindez empatikus, szellemileg bátor és nyílt, kommunikatív attitűdöt erősít a hallgatókban.
 • s hozzájárul ahhoz, hogy saját szakmájában nagyobb autonómiával, emberi és szellemi felelősségérzettel tevékenykedjen.

 

 

Hét

Tananyag

Március 19. 12.45-14.15

Mi a filozófia? A filozófia fő területei és a transzcendentális szemlélet.

Ókori keleti filozófiák. nyugati filozófia alapfogalmai;

a preszókratikus filozófia.

Március 19. 14.30-16.00

Szókratész és Platón filozófiája. Arisztotelész.

Hellenisztikus filozófiák

 

 

Március 19. 16.20-18.05

 

A keresztény középkori filozófia fő jellemzői.

Reneszánsz és a kora újkor szellemi változásai.

A XVII. századi racionalizmus

 

Május 14. 12.45-14.15

Az empirizmus. A felvilágosodás. A klasszikus német filozófia, Kant

 

 

Május 14.  14.30-16.00

A hegeli filozófia. A Hegel utáni filozófiai robbanás. Kierkegaard és Nietzsche filozófiája.

Május 14.  16.20-18.05

Modern társadalomfilozófia, társadalometika. A kortárs filozófia irányzatai.

 

 

Oktatásszervezés:

 • A kurzus online lesz elindítva az óra rendes idejében a ZOOM rendszerben. Meghívó a Neptunon keresztül érkezik.
 • a Moodle rendszerben elérhető egy oktatási segédanyag.

 

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

 • Az oktatási segédanyagnak, illetve a kötelező irodalomnak az ismerete.
 • Online írásbeli vizsga a félév végén a Moodle rendszeren keresztül.
 • megszerzett ismeretek értékelési módja:

Írásbeli online vizsga, értékelés ötös skálán.

 • évközi tanulmányi követelmények:

A kurzus teljesítésének a feltételei: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban.

A megszerzett ismeretek értékelési módja:

az írásbeli vizsgán a következő típusú kérdésekre kell választ adni:

– Fogalmak, kifejezések meghatározása (4 fogalom): 8 pont

– Ki a megadott filozófiai műveknek a szerzője? 4 pont

– Esszékérdés: egy megadott filozófiai probléma, vagy megadott gondolkodó filozófiai felfogásának kifejtése: 8 pont

– Esszékérdés:egy, a hallgató által kiválasztott filozófiai olvasmány főbb gondolatainak a leírása: 8 p.

25-28 pont: jeles (5)

21-24 pont: jó (4)

17-20 pont: közepes (3)

13-16 pont: elégséges (2)

0-16 pont: elégtelen (1)

 

Oktatásszervezés:

-          A kurzus órarendi időpontja:

-          A kurzus online lesz megtartva az óra rendes idejében!

-          Meghívó a Neptunon keresztül érkezik.

-          A tananyagok felkerülnek a kurzus Moodle oldalára.

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

-          Az előadások tartalmának, illetve a kötelező irodalomnak az ismerete.

-          Online írásbeli vizsga a félév végén a Moodle rendszeren keresztül.

 • megszerzett ismeretek értékelési módja:

Írásbeli online vizsga, értékelés ötös skálán.

 • évközi tanulmányi követelmények:

A kurzus teljesítésének a feltételei: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban.

A megszerzett ismeretek értékelési módja:

az írásbeli vizsgán a következő típusú kérdésekre kell választ adni:

– Fogalmak, kifejezések meghatározása (4 fogalom): 8 pont

– Ki a megadott filozófiai műveknek a szerzője? 4 pont

– Esszékérdés: egy megadott filozófiai probléma, vagy megadott gondolkodó filozófiai felfogásának kifejtése: 8 pont

– Esszékérdés: egy, a hallgató által kiválasztott filozófiai olvasmány főbb gondolatainak a leírása: 8 p.

25-28 pont: jeles (5)

21-24 pont: jó (4)

17-20 pont: közepes (3)

13-16 pont: elégséges (2)

0-16 pont: elégtelen (1)

 

Az online élő órák végén az oktató kérdéseket tesz fel. Helyes válaszok esetén 5 pontot lehet szerezni a vizsgához.

 

 

Kötelező irodalom: A következő összefoglaló művek valamelyikének megfelelő fejezetei:

 

LENDVAI-NYÍRI: A filozófia rövid története. Bp. 1995. ISBN: 9638508469

NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Bp. 2005. ISBN: 963-360-719-1

STEIGER Kornél: Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Bp. 1991. ISBN: 963-345-091-8

 

Ezen kívül Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Szt. Tamás, F. Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Berkeley, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Husserl műveiből a hallgató által kiválasztott, összesen négy különböző mű, illetve fejezet.

 

Ajánlott irodalom:

WARBURTON, Nigel: A filozófia rövid története. Kossuth Kiadó, Bp. 2014.

STÖRIG, H.S.: A filozófia világtörténete. Bp. 1997. ISBN: 9789632270630

RUSSEL: A Nyugati filozófia története. Bp. 1994. ISBN: 963-7875-56-5

ARZENBACHER, Arno: Bevezetés a filozófiába Cartaphilius, Bp.2001.

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

Vermes Katalin: Filozófiatörténet segédanyag. (Moodle)

Szakfelelős: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy felelőse: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Vermes Katalin, egyetemi docens, Filozófia Tanszék

Az oktató fogadóóráinak időpontja, jellege, helye és a bejelentkezés módja: Szerda 14.00-15.30 ZOOM Bejelentkezés e-mailben. vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

A csoportos online kommunikáció módja és helye: ha van hivatalos csoportfelület, akkor annak a linkje, a hozzáférés feltételei, ha nincs, akkor annak a közlése, hogy nincs.