A tantárgy célja: A gyógypedagógus hallgatók felkészítése arra, hogy az 1-4., 5-6., osztályos kerettanterv ismeretében átlássák az 1-4. osztályban folyó anyanyelvi nevelés feladatrendszerét; hogy elsajátítsák az anyanyelvi tudás különbségeinek csökkentését és kiegyenlítését lehetővé tevő, valamint az anyanyelvi ismeretek elsajátíttatásának, a nyelvhasználati képességek fejlesztésének a módszereit.

A gyógypedagógus hallgatók felkészítése az írás-és olvasástanításra: a hang- és betűtanítás klasszikus algoritmusára. Az íráskészség-fejlesztés eljárásainak alkalmazására. A lendületes írás fejlesztése. Az egyéni írás kialakulásának és a balkezesek írásának segítésére. Az olvasási készség fejlesztésére. Az olvasási hibák felismerésére és javítására. A szövegértő olvasás fejlesztésére. A szövegértési kulcskompetencia megalapozására. A hallgatók felkészítése a szépirodalmi szövegek értő és élvező befogadását elősegítő módszerek elsajátítására, valamint az irodalomtanítás mibenlétének, szerepének, céljainak, feladatainak a megismerésére. További cél a gyógypedagógiai adaptáció lehetőségeibe való betekintés biztosítása.