Oktatási cél: - A globális természetismeret kialakításához alapvetően szükségesek ismeretek oktatása. - A tantárgy oktatása során a hallgató olyan ismeretek megszerzésére kap lehetőséget, melyek a később oktatandó tárgyak ismeretanyagának elsajátításában, is igen jelentős szereppel bírnak. - A természetben lejátszódó folyamatok komplexitásának és az élővilágra gyakorolt hatásának hangsúlyozása - a Földünk folyamatos változásaiból levonható törvényszerűségek felismeréséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása. Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: - a tantárgy teljesítésével a hallgató képességet szerezhet a földtörténeti múltban lejátszódott események törvényszerűségeinek ismeretében napjaink környezeti változásainak értelmezésére. - a tantárgy teljesítése után a hallgató képes lesz komplex módon, történetiségében szemlélve értelmezni a Földön végbemenő és végbement folyamatokat. - A tantárgy a középiskolában elsajátított biológiai, környezettudományi és földrajzi ismeretanyagra épít, de támaszkodik a napi történések aktualitásaira is. A tantárgy teljesítése után a már meglévő és új ismeretek képessé teszik a hallgatót, hogy természetszemlélete átfogóbb és lényeglátóbb legyen.

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése: 2020.11.20. Tudománytörténet, Alapfogalmak I. (létállapot, ősmaradvány és típusai, előfordulásuk); Alapfogalmak II. (tafonómia, aktualizmus elve, életnyomok-bioerózió, lemeztektonika); Alapfogalmak III. (Rétegtan: lito-, bio-, kronosztratigráfia); Élőhelyek (Parti régió); Élőhelyek (Self, lejtő, medence, folyóvíz, állóvíz); Földtörténet I. (Prekambrium, légkör, paleozoikum ősföldrajz); Földtörténet II. (Paleozoikum élővilág, kihalás); Földtörténet III. (Mezozoikum ősföldrajz, élővilág); Földtörténet IV. (Mezozoikum, élővilág, kihalás); Földtörténet V. (Kainozoikum/eocén, oligocén, miocén/ ősföldrajz); Földtörténet VI. (Kainozoikum élővilága I.); Földtörténet VII. (Kainozoikum élővilága II.);