Kompetenciák, tanulási eredmények

A hallgató

a)    tudása

Ismeri a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és a gyógypedagógiához kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó történeti elemeit, alapvető társadalmi folyamatait, legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszerei.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik az általános pedagógia, nevelés- és oktatáselmélet, andragógia, alternatív- és reformpedagógiai koncepciók, pedagógiai projektek területéről és azok gyógypedagógiai adaptációs lehetőségeiről

 b)   képességei

Felismeri egy módszer tudományos megalapozottságának meglétét vagy hiányát.

Tudományos igényű szakszövegeket a saját szakterületén legalább egy idegen nyelven is önállóan olvas, a fogyatékosságügy és gyógypedagógia alapvető szakirodalmait megérti, szakszerűen reflektál rájuk, és képes azokat használni egy tudományos dolgozat megírásához a megfelelő hivatkozásokkal.

 c) attitűdje

A fogyatékos emberekkel kapcsolatos társadalmi és történeti folyamatokat, megközelítéseket összefüggéseiben látja, ezeken keresztül reflektál a jelen problémáira, ezekről megalapozott szakmai véleményt formál, és kulturált vitát folytat.

Mérlegeli a szakmai problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségeit.

d) autonómiája és felelőssége

Tudományosan és módszertanilag megalapozott fogyatékosságügyi és gyógypedagógiai nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja.

Tudatosan képviseli a gyógypedagógia és határtudományai/társtudományai módszertani kultúráját.

 

Tartalom, tematika:

1. A gyógypedagógia-történet tárgya, kutatási módszerei, határtudományai. 2. Fogyatékosságkép és gyógyító nevelés az ókori és középkori kultúrákban. 3. A kereszténység gyermekképe, pedagógiája, fogyatékosságképe. A fogyatékosokkal kapcsolatos attitűd és bánásmód alakulása. 4. A reneszánsz és a humanizmus gyermekképe, felfogásmódok a fogyatékosokról.  A reformáció képviselőinek gondolatai a fogyatékkal élőkről.  A gyógyító pedagógiai eljárások fejlődése. 5. A felvilágosodás képe a gyermekről, a fogyatékkal élőkről. Új filozófiai és pedagógiai áramlatok, irányzatok, nevelési koncepciók, orvosi felfedezések. 6. A 18-19. század pedagógiai-gyógypedagógiai irányzatai. A fogyatékos gyermekről alkotott kép változásai. 7. A fogyatékosok intézményes nevelésének kialakulása, első intézmények és alapítók. Módszertani iskolák és irányzatok. A gyógyító pedagógiai kiemelkedő művelőinek munkássága. 8. Paradigmák a gyógypedagógia újkori történetének értelmezéséhez. 9. A magyar gyógypedagógia története a 19. században.10. Magyar gyógypedagógia a huszadik század első felében. Intézmények, elméletalkotók. 11. Magyar gyógypedagógia 1945 után. Intézmények, elméletalkotók. 12. Radikális paradigmaváltás a magyar gyógypedagógiában: integráció, inklúzió.

Irodalom:

Kötelező:

1. Kálmán Zsófia és Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN: 963 389 311 9

2. Gordosné Szabó Anna (1997): Gyógypedagógia-történet I-II. kötet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

3. Magyar Adél (2017): Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig. URL: http://real.mtak.hu/91407/1/MagyarAdel_nyomdanak.pdf

Ajánlott:

1. Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, ISBN: 963 16 2782 9