A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat – bizonyos problématörténeti motívumok alakulásának  nyomon követése segítségével – megismertesse a nevelésre vonatkozó eszmék, koncepciók alakulásának főbb történeti tendenciáival, valamint az (egyetemes európai és a hazai) iskoláztatás fejlődéstörténetének főbb állomásaival.

A tantárgy tartalma:  1. A modern európai iskoláztatás kialakulása és fejlődésének tendenciái. 2. A pedagógiai eszmetörténet meghatározó egyéniségei.  3. A pedagógusszerep változásai az iskoláztatás történetében. 4. A gyermekkor és a tanuló-szerep történeti változásai. 5. A társadalmi nemek nevelésének eltérő fejlődéstörténete.  6. Változó iskolai terek, változó oktatási módszerek.

Követelmény:  1.  Aktív részvétel az előadásokon. 2 Írásbeli elemzések készítése az oktatóval egyeztetett témakörből. 3. Szóbeli vizsga.

Kötelező irodalom :

1. Németh András és Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest.

2. Kardos József és Kelemen Elemér (1996): 1000 éves a magyar iskola. Korona Kiadó, Budapest

3. Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.

Vagy: Pukánszky Béla és Németh András (1996): Neveléstörténet. Tankönyvkiadó, Budapest. (Több kiadásban.) URL: http://mek.oszk.hu/01800/01893/

4. Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténeti szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest.

5. Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Gondolat Kiadó, Budapest.

6. Pukánszky Béla: (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

 

Ajánlott irodalom :

1. Rousseau, Jean-Jacques [1762] (1978): Emil vagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest .

2. Key, Ellen [1900] (1976): A gyermek évszázada. Tankönyvkiadó, Budapest.

3. Treml, Alfred K (2005): Pädagogische Ideengeschichte. Kohlhammer, Stuttgart.

4. Brubacher, John S. (1947): A History of the Problems of Education. McGraw-Hill, New York, London.