Oktatási cél:

  • a tantárgy a jelentéstani ismeretek átadása mellett szemléletformáló hatást is megcéloz: a jelentésképzést az emberek társas cselekvő-megismerő tevékenységének közegében értelmezi, és nagy hangsúlyt helyez a grammatikai kategóriák szemantikai megalapozásának lehetőségére

  • a kognitív szemantikai nézőpont a hagyományos szófajtani, alaktani és mondattani leírás elmélyítésére ad lehetőséget, kiemelt szerepet szánva nyelv és megismerés összefüggésének

  • a nyelv hálózatos szemléletmódja érvényesül

  • mindez a leendő magyartanárok oktatási gyakorlatát is támogatja

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

  • a jelentés különböző megközelítési módjainak ismerete, előnyeik és hátrányaik mérlegelése

  • a nyelv hálózatos szemléletének alkalmazása

  • a jelentésképzés és a hangzás többdimenziós értelmezése (pl. a mondat jelentésének és formájának több párhuzamos dimenziója van)

  • a hallgató a tantárgy teljesítésével meglévő grammatikai tudására képes lesz új módon reflektálni, rákérdezve az alkalmazott kategóriák (pl. szófajok, mondatrészek) jelentéstani alapjára

 

 

2020. február 3.

Jelölő és jelölt fogalma. Önkényesség és/vagy ikonicitás. A jelölő és a jelölt kapcsolatának motiváltsága. A kompozicionalitás fogalma. Denotáció és konnotáció.

2020. február 10.

A hangalak és a jelentés rendszerszerű összefüggése a nyelvben. Poliszémia, homonímia, szinonímia, paronímia, meronímia, antonímia stb.

2020. február 17.

A jelentés formális megközelítése. A komponenses elemzés. Igazság-feltételes szemantika. Jelentés és disztribúció.

2020. február 24

A jelentés funkcionális-kognitív megközelítése. Jelentés és megismerés. A tudáskeret fogalma. A metafora és a metonímia.

2020. március 2.

Jelentés és kategorizáció. A prototípuselvű és a sémaalapú kategorizáció.

2020. március 9.

A testesültség (embodiment) szerepe. Az interszubjektivitás és a konstruálás fogalma.

2020. március 16.

tavaszi szünet

2020. március 23.

A lexikon-szintaxis kontinuum.

2020. március 30.

A főnév és az ige jelentése.

2020. április 6.

A jelentésváltozás.

2020. április 13.

húsvét

2020. április 20.

A mondat jelentése 1. A mondat mint egy folyamat ábrázolása.

2020. április 27.

A mondat jelentése 2. A mondat mint közlési aktus.

2020. május 4.

A mondat jelentése 3. A mondat mint kontextusba ágyazott üzenet.

2020. május 11.

Összefoglalás. A kurzus lezárása.