Tantárgy neve: Szociáletika – a másság etikai problémái (Alkalmazott etika I)

Kódja:


LMB_ET102G3

 

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: Gyakorlat

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): Gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):

Meghirdetés gyakorisága:

Oktatás nyelv (ha nem magyar):

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás

 

Oktatási cél:

A „Szociáletika – a másság etikai problémái. (Alkalmazott etika I.)” tantárgy társadalomfilozófiai, társadalometikai témákat von be az etikatanárok képzésébe. A kurzus bevezetést kínál a modern igazságosságelméletek világába, a szociáletika, azaz a különböző társadalmi csoportok, kisebbségek társadalmi és etikai helyzetére vonatkozó mai elméleti és gyakorlati megfontolásokba.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:   

 • tudása

A kurzus első felében áttekintjük a különböző modern igazságosságelméleteteket, s társadalometikai kérdéseket ezek fényében vizsgálunk meg. Feltérképezzük a modernitásra jellemző totalizálódás és kisebbségi lét konfliktusait, munka, szabadidő, játék szociáletikai problémáit. A kurzus második felében megvizsgáljuk, miképp ered minden morál a másik, az idegen közelségére adott válaszból, milyen társadalmi dinamikák következnek saját és idegen találkozásaiból.

 • képességei

A különböző igazságosság értelmezések felismerésének, megértésének, megvitatásának képessége. Az idegen álláspont mérlegelésének, a sajáttal való érdemi összevetésének kapacitása.

 • attitűdje

Empatikus, reflektált, de asszertív, saját véleményét kifejezni, s árnyalni képes tanári hozzáállás alakítása.

 • autonómiája és felelőssége

Felelősségvállalás képessége egy sokszínű közösségben zajló egyeztetési folyamatban. A hátrányos helyzetűekkel való szolidaritás és autonómiájuk megtámogatása.

 

 

 

Időpont

Tananyag

2020. október 9. 10.55 – 12.25

Bevezetés a szociáletikába.

2020. október 9. 13.00  - 14.30

Modern igazságosság elméletek I. (Utilitarizmus, libertarianizmus,

kanti etika)

2020. október 9.  14.45 – 16.15.

Modern igazságosságelméletek II.

(Rawls, Közösségelvű etikák.)

2020. október 9.  16.35 - 18.05.

Modern társadalometika. Totalitarizmus és másság.

 

Oktatásszervezés:

 • Online óra, a rendes órarendi időben.
 • Az óra internetes eléréséről az oktató Neptun üzenetet küld

 

 • megszerzett ismeretek értékelési módja:
  • A referátumok közvetlen értékelése
  • Folyamatos visszajelzések a felkészültségről, órai aktivitásról

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

 • Órai jelenlét, aktivitás, maximum 25 % hiányzás.
 • Folyamatos olvasás
 • Egy legalább 6 oldalas szociáletikai kéréseket felvető szemináriumi dolgozat megírása november 30-ig, amely támaszkodik a tanultakra, elsősorban Sandel, Michael J.: Mi igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. c. könyvére, (Ford. Felcsuti Péter. Corvina, Budapest, 2012) s a többi kötelező irodalomra.

 

 • megszerzett ismeretek értékelési módja:
  • Ötfokozatú
  • Az oktató visszajelzést ad az online konzultációk végén és a szemináriumi dolgozat leadása után.
  • évközi tanulmányi követelmények:
  • Órai jelenlét, aktivitás, maximum 25 % hiányzás.
  • Folyamatos olvasás
  • Egy legalább 6 oldalas szociáletikai kéréseket felvető szemináriumi dolgozat megírása november 30-ig, amely támaszkodik a tanultakra, elsősorban Sandel, Michael J.: Mi igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. c. könyvére, (Ford. Felcsuti Péter. Corvina, Budapest, 2012)

 

 • szóbeli vizsga tételsora (ha van):
  •  

 

 

Kötelező irodalom:

-          Sandel, Michael J.: Mi igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Ford. Felcsuti Péter. Corvina, Budapest, 2012.

-          Lányi András – Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. (Ember és társadalom). Kiadta az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiadója, 1999.

-          Anzenbacher: Társadalometika. In: Bevezetés a filozófiába. Herder, 1993. 341-352

-          Huizinga: A játék mint kultúrjelenség. Lényege és lehetőségei. In: Homo ludens. I. fejezet. Univerzum, 1990 Szeged. 9-36

-          E. Lévinas: Az arc etikája. In Teljesség és végtelen. Jelenkor, Pécs, 1999. 164-167.

-          Derrida: Az idegen kérdése: az idegentől jött. In: Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Csokonai, Debrecen, 2004. 11-29

 

Az oktatási anyagok a Moodle felületen, illetve a Filozófia Tanszéken hozzáférhetőek, vagy kölcsönözhetőek.

Ajánlott irodalom:

-          Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Osiris, Budapes, 1997..

-          Michael Ende: Momó. Móra, 2019.

-          Thomas Hylland Eriksen: A pillanat zsarnoksága - Gyors és lassú idő az információs társadalomban. L’Harmattan, 2009.

-          William J. Morgan: Play, Utopia, and Dystopia: Prologue to a Ludic Theory of the State. Journal of the Philosophy of Sport 9 (1):30-42 (1982)

-          A világ helyzete 2010. A kultúra átalakítása a fogyasztástól a fenntarthatóságig. Föld Napja

Alapítvány 221-238. 

-          Feischmidt, Margit és Szombati, Kristóf (2018) A szegénység kisajátítása és szimbolikus újrakeretezése: az „érdemtelenek” rasszizálása és az „érdemesek” etnicizálása. Gyöngyöspata tanulságai 2011. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (6). pp. 885-901

-          Karl Marx:Az elidegenült munka. In: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből.

-          Budapest : Kossuth, 1977. http://mek.oszk.hu/04500/04532/04532.pdf  38-46.old

-          https://merce.hu/2020/05/03/ki-nem-dolgozik-ne-is-egyek-munkaellenes-gyorstalpalo-a-munka-unnepere/

-          Vandana Shiva: Életben maradni 297-310 In: Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. L’Harmattan, 2005.

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

Az oktatási anyagok a Moodle felületen, illetve a Filozófia Tanszéken hozzáférhetőek, vagy kölcsönözhetőek.

 

Szakfelelős: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy felelőse: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Vermes Katalin egyetemi docens, Filozófia Tanszék, vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

Az oktató fogadóóráinak időpontja, jellege, helye és a bejelentkezés módja:

kedd 15.30 – 17.00  Bejelentkezés e-mailben.

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

A csoportos online kommunikáció módja és helye: Neptun üzenetben érkezik.