Tantárgy neve: Általános etika I.

Kódja:


LBB_SB107G3

 

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: Gyakorlat

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): Gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):

Meghirdetés gyakorisága:

Oktatás nyelv (ha nem magyar):

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás

 

Oktatási cél:

 

Az Általános etika I tantárgy célja etikailag tudatos, felelős és vitaképes pedagógusok képzése, akik képesek legalitás és moralitás, erény és bűn, igazságosság és igazságtalanság különböző fogalmainak megértésére és komplex értelmezésére személyes, társadalmi és pedagógiai szituációkban.

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

 

 • tudása

A hallgatók nagy vonalakban megismerik és megértik a kultúrtörténet alapvető etikai hagyományait, az etikai gondolkodás fő klasszikus és modern alternatíváit.

A kurzus eredményeképpen át kell látniuk az alapvető emberi erények lehetőségeit és korlátait, a különböző klasszikus és modern igazságosság elméletek érvrendszereit.

 • képességei

Képessé válnak arra, hogy a személyes életük és pedagógiai munkájuk során megjelenő morális szituációkat, konfliktusokat felismerjék, s belehelyezzék a modern etikai, társadalometikai gondolkodás kontextusába, megértsék azok mélyebb morális jelentőségét, fő morális dilemmáit.

 • attitűdje

Empatikus, tudatos és reflektált, érvelni képes és érveket elváró, oldott és nyitott pedagógusi attitűd

 • autonómiája és felelőssége

Az elméleti háttérre támaszkodva meg kell tanulniuk autonóm és felelős módon érvelni és cselekedni konkrét morális konfliktushelyzetekben.

 

 

 

Időpont

Tananyag

2020. szept 26. 9 – 10.30

Bevezetés az általános etikába

2020. szept 26. 10.40 – 12.10

Az erénytől a szeretetig

2020. szept 26. 13.00 – 14.30

Modern etikai alternatívák I. (Utilitarizmus, libertarianizmus, Kant)

2020. szept 26. 14.45 – 16.15

Modern etikai alternatívák II. (Rawls, közösségelvű etikai gondolkodás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktatásszervezés:

 • A kurzus órarendi időpontja: 2020. szept 26. szombat 9 – 16.15
 • Online óra a rendes, órarendi időpontban.
 • Az online óra meghívóját az oktató Neptun üzenetben juttatja el a hallgatókhoz.

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

 • Órai jelenlét, maximum 25 % hiányzás
 • Folyamatos olvasás
 • Szemináriumi dolgozat elkészítése egy egyeztetett szakirodalomból és témából, minimum 5 oldal.

 

megszerzett ismeretek értékelési módja:

 • Ötfokozatú értékelés
 • Visszajelzés a felkészültségről és az órai aktivitásról
 • Visszajelzés a szemináriumi dolgozat sikerességéről

 

évközi tanulmányi követelmények:

 • Órai jelenlét, maximum 25 % hiányzás
 • Folyamatos olvasás
 • Szemináriumi dolgozat elkészítése egy egyeztetett szakirodalomból és témából, minimum 5 oldal
 • Esetleges pótlás az egyetemi szabályzat lehetőségei szerint, az oktatóval e-mail-ben egyeztetve.

szóbeli vizsga tételsora (ha van):

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

-          Comte-Sponville, André (2000): Kis könyv a nagy erényekről. Osiris, Budapest.

-          Sandel, Michael J. (2012): Mi igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Ford. Felcsuti Péter. Corvina, Budapest.

-          Lányi András – Jakab György (1999): Erkölcsi esettanulmányok. (Ember és társadalom). Kiadta az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiadója.

-          Vermes Katalin (2020): Általános etika – oktatási segédanyag (Moodle)

Az oktatási anyagok a Moodle felületen, illetve a Filozófia Tanszéken hozzáférhetőek, vagy kölcsönözhetőek.

 

Ajánlott irodalom:

-          Anzenbacher, Arno (2001): Bevezetés a filozófiába. Cartaphilus, Budapest.

-          Arisztotelész (1997): Nikomakhoszi etika. Európa Kiadó, Budapest.

-          Rawls, John (1971/1997): Az igazságosság elmélete. Osiris, Budapest.

-          Huizinga, Johan (1938/1990): Homo Ludens. Univerzum Kiadó, Szeged.

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

-          Az oktatási anyagok a Moodle felületen keresztül hozzáférhetőek.

 

Szakfelelős: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy felelőse: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Vermes Katalin egyetemi docens, Filozófia Tanszék, vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

Az oktató fogadóóráinak időpontja, jellege, helye és a bejelentkezés módja:

kedd 15.30 – 17.00  Bejelentkezés e-mailben.

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: pl. proritási sorrend a kapcsolatfelvételhez

A csoportos online kommunikáció módja és helye: ha van hivatalos csoportfelület, akkor annak a linkje, a hozzáférés feltételei, ha nincs, akkor annak a közlése, hogy nincs.

A csoportos online kommunikáció módja és helye: Neptun üzenetben érkezik.