Tantárgy neve: Etika, sportetika, fair play

Kódja:NBT_TN154G2 Etka, sportetika, fair play

Kreditszáma:2

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: gyakorlat

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):

Meghirdetés gyakorisága:

Oktatás nyelv (ha nem magyar):

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - Filozófiatörténet

Tantárgyleírás

Oktatási cél:

Az etika, fair play tantárgy célja etikailag tudatos, felelős és vitaképes testnevelő tanárok, edzők képzése, akik képesek legalitás és moralitás, tény és érték, erény és bűn fogalmainak megkülönböztetésére és komplex értelmezésére személyes, társadalmi és sportos szituációkban. Tisztában vannak az etika, a sportetika és fair play alapfogalmaival, értelmezési lehetőségeivel, s képesek e tudásra munkájuk során is támaszkodni.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

A hallgatók nagy vonalakban megismerik és megértik a kultúrtörténet alapvető etikai hagyományait, az etikai gondolkodás fő klasszikus és modern alternatíváit.

A kurzus eredményeképpen át kell látniuk az alapvető emberi erények lehetőségeit és korlátait, s ezek sportos relevanciáit.  Az elméleti háttérre támaszkodva megtanulnak autonóm és felelős módon érvelni konkrét morális konfliktushelyzetekben.

Képessé válnak arra, hogy a modern sportos fair play eszményt belehelyezzék a modern etikai, társadalometikai gondolkodás kontextusába, megértsék annak mélyebb morális jelentőségét, fő morális dilemmáit.

A kurzus megerősíti a jövendő testnevelőket és edzőket abban, hogy mindennapi helyzetekben felelős, reflektált, autonóm döntéseket hozzanak meg.

 

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

 

Tananyag

 1.  Mi a sportetika?
 2. Mi az etika? 
 3. Erényetika I.: udvariasság, hűség, bátorság, mértékletesség, bölcs előrelátás
 4. Erényetika II.: Hála, igazságosság, türelem, humor, szeretet
 5. Vallási etikák és szekuláris etikák
 6. Modern etikai álláspontok I: haszonelvűség, libertarianizmus
 7. 7.       Modern etikai álláspontok II: Kant és Rawls etikája, közösségi etikák
 8. Társadalometikai alapvetések
 9. 9.       A sportfilozófia, sportetika alapfogalmai
 10. 10.    Játékelméletek I. Huizinga
 11. Játékelméletek II. Caillois
 12. A fair play értékvilága.
 13. A fair play morális dilemmái
 14. Összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oktatásszervezés:

 

Óra ideje: kedd 15.30 – 17.00

Az online órára ZOOM meghívó érkezik a Neptunon keresztül

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

 

 • Órai jelenlét, aktivitás
 • Olvasás
 • Referátum megtartása
 • Utolsó órán záróbeszélgetés

 

 • megszerzett ismeretek értékelési módja:
 • Folyamatos, szóbeli
 • évközi tanulmányi követelmények:

 

 • Órai jelenlét, aktivitás
 • Olvasás
 • Referátum megtartása
 • Utolsó órán záróbeszélgetés

 

 

Kötelező irodalom:

-          André Comte-Sponville (2001): Kis könyv a nagy erényekről. Osiris, Budapest.

-          Michael J. Sandel (2012): Mi igazságos? … és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata.  Corvina, Budapest.

 

-          Vermes K, Szerk.: Farkas P (2017): A fair play ereje?! Tények és értékek a 21. századi sport világában. Budapest: Testnevelési Egyetem.

 

Ajánlott irodalom:

-          Caillois: The Structure and Classification of Games  In:  Philosophic Inquiry in Sport    Ed:William

Morgan/Klaus V. Meier.  Human  Kinetics Publishers, Inc. Champaign, Illionis.1988. 7-16.

-          William Morgan: Play, Utopia, Dystopia: Prologue to a Ludic Theory of the State. In: Philosophic Inquiry in Sport    Ed:William j. Morgan/Klaus V. Meier.  Human Kinetics Publishers, Inc. Champaign, Illionis.1988.  Első kiadás! 419-428

-          Sean McKeever: A moral basis for prohibiting performance enhancing drug use in competitive sport. In: Journal of the Philosophy of Sport. Pages 243-257 | Published online: 24 Apr 2017. http://dx.doi.org/10.1080/00948705.2017.1317601

-          Leslie A. Howe: Simulation, seduction and bullshit: cooperative and descructive misleading. Journal of the Philosophy of Sport. | Published online: 15 Jun 2017. Pages 1-15. http://dx.doi.org/10.1080/00948705.2017.1341325

-          Coleen English: Toward sport reform: Hegemon Masculinity and concaptualizing competition. Journal of the Philosophy of Sport, Vol.44. No.2. 183-198

 

 

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok: Moodle

 

Szakfelelős: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

Tantárgy felelőse: dr. Vermes Katalin egyetemi docens Filozófia Tanszék

vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Vermes Katalin egyetemi docens

Az oktató fogadóóráinak időpontja, jellege, helye és a bejelentkezés módja: Szerda 14.00-15.30 ZOOM Bejelentkezés e-mailben. vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

 

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: pl. proritási sorrend a kapcsolatfelvételhez

A csoportos online kommunikáció módja és helye: ha van hivatalos csoportfelület, akkor annak a linkje, a hozzáférés feltételei, ha nincs, akkor annak a közlése, hogy nincs.