A tantárgy célja: 

Néhány általános jogi alapismeretre építve megismertetjük a hallgatót az alapvető alkotmányos jogok, az alkotmányos államberendezkedés, a gyermekjogok, a gyermekvédelem, a gyámügyi igazgatás, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, gazdálkodó szervezetekre és azok szerződéskötéseire, valamint a munkajog alapvető szabályaival.

Előadások tematikája:

  • Alkotmányos alapok: Magyarország Alaptörvényének felépítése, az abban foglalt alapvető szabadságjogok ismertetése, az alkotmányos polgári állam berendezkedése, főbb állami szervek, a hatalmi ágak ismertetése, jogforrási hierarchia;
  • Polgári jogi ismeretek: A Polgári Törvénykönyv felépítése, rendszere, az egyes könyvek rövid ismertetése
  • Kötelmi jog: A szerződésekre vonatkozó általános szabályok; Mire figyeljünk szerződéskötésnél? A szerződő felek, különös tekintettel a jogi személyekre, gazdasági társaságokra, azonosítás, a képviselet módja, a szerződés típusai, kötelező tartalmi elemei, a felek által vállalt kötelezettségek, szerződésmódosítás, szerződésszegés, károkozás, kártérítés;
  • Alapvető munkajogi szabályok, a közalkalmazotti jogviszony, annak létrejötte, tartalma, felelősségi szabályok, a jogviszony megszűnése, speciális ágazati szabályok.
  • A köznevelési törvény és változásai.
  • Köznevelési intézmenyek intézményi szabályozói